O projekte

 

V dnešnej dobe sa musíme čoraz viac zamýšľať nad trávením voľného času našich detí. A nielen detí, celé rodiny využívajú voľný čas bez nejakého vyššieho zmyslu a nezdravo. Viac nás všetkých zaujíma televízia, počítače a čoraz menej prechádzky do prírody. Pomaly zabúdame nato, že sme kedysi voľný čas trávili v prírode, spoločnými výletmi. Deti, ktoré nemajú „čo robiť“ sa čoraz viac zlučujú v partiách a zaoberajú trestnou činnosťou. V tých horších scenároch hľadajú zmysel v užívaní drog. Na poplach bijú čoraz častejšie aj lekári. Tí diagnostikujú u našich detí i dospelých čoraz častejšie zvýšený cholesterol a aj cukrovka sa stáva čoraz bežnejším ochorením. Toto všetko sú dôsledky nesprávneho životného štýlu. Nie sme proti vymoženostiam novej doby, len sa snažíme poukázať na niečo čo nám čoraz viac uniká. To je naše životné prostredie, okolie každého z nás. Máme radi svoj rodný kraj. Chceme, aby ho mali radi aj naše deti, a aby sa o krásach nášho okolia dozvedeli čo najviac. Každý neznámy, kto príde na návštevu nášho rodného Omšenského kraja, je v momente očarený scenériou okolia. Už sme počuli i názor, že to u nás vyzerá ako v „malom Švajčiarsku“. Omšenie leží v malom údolí, cez obec preteká potok Teplička. Je obkolesené lesmi, lúkami, pasienkami. Hranice chotára tvoria kopce Strážovských hôr. Rastie tu snáď každá liečivá bylinka a veľa chránených rastlín.
Projekt „ Omšenským chodníčkom„ je šitý na mieru deťom, ich rodičom, starým rodičom... Tí budú spolu tráviť množstvo voľného času pri realizácii projektu. Spolu objavia krásy svojho rodného kraja, vytvoria hodnoty, ktoré oslovia širokú verejnosť. Zároveň sa naučia zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Fotoaparátom zachytia nielen všetku krásu nášho kraja, ale následne fotografiou priblížia túto krásu všetkým prostredníctvom webovej orto-foto mapy s galériou zozbieraných snímkov, foto-výstavy a kalendára. Ďaľšou dôležitou súčasťou projektu je získanie rôznych informácií o nafotených záberoch ( o faune , flore, okolí,......).
Projekt „Omšenským chodníčkom„ je projektom s troma obsahovými rovinami.
  1. rovina: environmentálna, obsahujúca činnosti so zameraním na ochranu prírody, prírodného bohatstva našej krajiny a jeho ochrany a využitia pre zdravie človeka. Poukázanie na skládky odpadu a ich vplyv na prírodu.
  2. rovina: tvorivá rovina, obsahujúca činnosti so zameraním na vytvorenie umeleckej fotografie z nášho kraja, na získavanie informácií o nafotených objektoch, na pestovanie vzťahu k ľudovej tvorbe (tvorivé dielne). Zber informácií o prírode nášho kraja.
  3. rovina: IKT vo vzdelávaní, obsahujúca činnosti spojené s modernými technológiami, tvorbou a upravovaním digitálnych fotografií, zaujímavých sekvencií / video, fotografia, spravodajstvo/, umiestňovanie fotografií a informácií na webe, tvorba prezentácií z nazbieraného materiálu...

Výstupom projektu bude webová aplikácia s galériou zozbieraných snímkov, informácií a prezentácií, foto-výstava a kalendár najzaujímavejších záberov nášho kraja a informácií.

Ciele projektu:

1.      Podporovať poznávací, estetický, umelecký, environmentálny a etický rozmer rozvoja osobností detí cez poznávanie prírody. Cez aktivity projektu nájsť samého seba v prírode.

2.      Podporovať súdržnosť, silu a spoločné záujmy rodiny a komunity v aktivitách realizovaných vo voľno-časovom priestore cez prechádzky spojené s fotografovaním zaujímavých miest a objektov, besedy, exkurzie, tvorivé dielne, zábavné aktivity a pod.
 
3.      Podporovať neformálne vzdelávanie detí i dospelých. Zvyšovať počítačovú gramotnosť. Učiť ovládať jednoduchú digitálnu techniku. Budovať silné a psychicky zdravé osobnosti detí, cez zážitkové učenie, cez radostnú tvorivú atmosféru a prostredie v pracovnom tíme. Vytvoriť tak silný základ pre pozitívny vzťah k samo-vzdelávaniu a k žiaducim formám správania sa.
 
4.      Informovať širšiu verejnosť o stave nášho prírodného prostredia a potrebe ochrany prírody .

5.      Dať deťom vyšší cieľ vzdelávania a sebavzdelávania prostredníctvom spoločného diela – kalendára, v ktorom sa odprezentujú v svojej rodnej komunite.

Cieľové skupiny:

Deti združené OZ Poza školu vo veku 6 – 10 rokov
Detský animátori vo veku 11- 16 rokov v regióne
Dospelí dobrovoľníci – rodičia detí

Výstupy:

1.      Webová aplikácia – galéria fotografií + deťmi zozbierané informácie
2.      Foto-výstava
3.      Kalendár

 

Naše projekty podporujú: