Anketa
Čo ťa láka na škole?:
Prihlásenie
Počítadlo
TOPlist

STANOVY ZDRUŽENIA Poza školu

Článok I.
Základné ustanovenia

1. Poza školu je dobrovoľné občianske združenie rodičov žiakov Základnej školy v Omšení a iných priaznivcov v zmysle zákona č.83/1990 Zb. nezávislé od politických strán (ďalej len združenie).

2. Pôsobí na území Slovenskej republiky

3. Sídlom združenia je Omšenie 467, 91443 Omšenie
 

Článok II.
Ciele a činnosť združenia

1. Cieľom združenia je podporovať vzdelávanie a výchovu detí. Podporovať alternatívne prvky vo vzdelávaní v spolupráci s rodičmi, projekty školy podporované Ministerstvom školstva, podporovať aktivity prospešné k aktívnemu a zdravému využívaniu voľného času detí a spolupracovať s kultúrnou komisiou v obci, či v mikroregióne. Navrhovať projekty a podporovať ich realizáciu. Občianske združenie Poza školu sa bude snažiť o získavanie grantov a sponzorských príspevkov od iných subjektov, respektíve štátu za účelom podpory cieľa občianskeho združenia.

2. Združenie napĺňa nasledovné ciele:

   · Podporuje v spolupráci so Základnou školou, Rodičovským združením, Radou školy vzdelávanie a výchovu detí na škole.
   · Podporuje projekty zamerané na vzdelávanie a výchovu, ktoré sú podporované Ministerstvom školstva / eTwinning a projekty medzinárodnej spolupráce/ i projekty, ktoré zvyšujú efektivitu vzdelávania detí na škole.
   · Spolupracuje pri voľnočasových aktivitách detí a mladých v obci.
   · Poskytuje poradenstvo a osvetu v oblasti projektov školy /z učiteľského a rodičovského rozmeru/.
   · Hľadá prostriedky a finančné zdroje na podporu vzdelávacích a výchovných aktivít pre deti a mladých v obci.

Spolupracuje s kultúrnou komisiou v obci Omšenie a tak sa podieľa na rozvoji kultúrneho života v obci.

 

Článok III.
Členstvo v združení

1. Členom združenia sa môže stať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a zameraním združenia. Členstvo v iných organizáciách, združeniach alebo politických stranách nie je týmto obmedzené.

2. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a zaplatením príspevku, vo výške 33,20€ (1000,- Sk), na bežný rok.

3. Člena združenia, ktorý je právnickou osobou, zastupuje v združení jeho štatutárny zástupca, prípadne iná osoba písomne splnomocnená štatutárom.

4. Čestným členom sa môže stať ktorákoľvek osoba zo Slovenskej republiky alebo zo zahraničia, ktorá významným spôsobom prispela k naplňovaniu cieľov združenia. Členstvo týmto osobám udeľuje členská schôdza na návrh správnej rady. Práva čestného člena sú upravené vnútornými smernicami združenia.

5. Členstvo združení zaniká:
    a) písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia doručeným orgánom združenia,
    b) nezaplatením členského príspevku na bežný rok do stanoveného termínu,
    c) vylúčením pri závažnom porušení povinnosti člena združenia alebo stanov združenia,
    d) úmrtím člena, respektíve zánikom právnickej osoby,
    e) zánikom združenia
    f) ak člen nevyvíja žiadnu aktivitu v prospech a rozvoj združenia dlhšie ako 2 mesiace

 

Článok IV.
Práva a povinnosti členov

1. Práva členov združenia:
    a) členovia majú právo podieľať sa na príprave a realizácii projektov združenia,
    b) členovia majú právo zúčastňovať sa na akciách organizovaných pre členov združenia. 
    c)kedykoľvek zo zduženia vystúpiť bez udania dôvodu, toto svoje rozhodnutie musí však písomne oznámiť orgánu, ktorý rozhodol o jeho prijatí.

2. Povinnosti členov združenia:
    a) povinnosťou členov združenia je dodržiavať stanovy,
    b) povinnosťou členov združenia je obhajovať záujmy a meno združenia a aktívne sa zapájať do činnosti združenia.
    c) chrániť dobré meno i česť zduženia, jeho ciele a záujmy
    d) platiť členské príspevky
    e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

 

Článok V.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
  1. členská schôdza
  2. správna rada
  3. predseda správnej rady
  4. revízor

1. Členská schôdza

a) Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Členskú schôdzu zvoláva a vedie Správna rada združenia.
b) Členovia sa zúčastňujú na členskej schôdzi osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného splnomocnenia.
c) Členská schôdza:
    1) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,
    2) volí a odvoláva členov správnej rady a revíznej komisie,
    3) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným   rozpustením
    4) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu združenia,
    5) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení.

2. Správna rada

a) Správna rada združenia je kolektívny orgán, ktorý vykonáva koncepčnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť. Riadi činnosť združenia v období medzi  zasadnutiami Valného zhromaždenia.
b) Správna rada združenia je minimálne 3-členná a funkčné obdobie jej členov je štvorročné.
c) V prípade odstúpenia niektorého člena správnej rady v období medzi zasadnutiami členskej schôdze nominujú nového člena správnej rady riadne potvrdení členovia správnej rady. O potvrdení nového člena správnej rady musí rozhodnúť väčšina potvrdených členov správnej rady.
d) Správna rada združenia volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu správnej rady. O zvolení predsedu rozhoduje správna rada väčšinou hlasov svojich členov. Predseda správnej rady zvoláva a vedie zasadnutie Správnej rady združenia. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda správnej rady.
e) Správna rada združenia zvoláva valné zhromaždenie podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. Obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia a schvaľuje základné materiály.
f) Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok.
g) Výkon funkcií Správnej rady je bezplatný. Členom Správnej rady združenia sa uhrádzajú len účelovo vynaložené výdavky, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom funkcie.
h) Správna rada združenia rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach týkajúcich sa združenia, pokiaľ nie sú stanovami zverené do pôsobnosti iných orgánov.
i) Prvú správnu radu združenia menujú zakladajúci členovia združenia.
j) Správna rada vypracováva jedenkrát ročne správu o činnosti.

3. Predseda

a) Výkonným orgánom združenia je predseda správnej rady (ďalej iba predseda). Výkon funkcie môže byť platený, pokiaľ o tom rozhodne správna rada nadpolovičnou väčšinou hlasov. Predseda môže byť v pracovnom pomere k združeniu.
b) Predseda je štatutárnym orgánom združenia a je oprávnený v mene združenia konať a podpisovať zaň samostatne.
c) Predseda vykonáva právo hospodárenia s majetkom združenia.
d) Na zabezpečenie plynulého chodu združenia a jeho poslania a činnosti predseda môže prijímať zamestnancov.
e) Predseda riadi chod združenia a zabezpečuje plnenie jeho poslania a úloh uložených Správnou radou združenia.

4. Revízor

a) Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v orgánoch združenia.
b) Revízora združenia volí valné zhromaždenie a je volený na obdobie jedného roka.
c) Revízor združenia:
    · kontroluje hospodárenie združenia,
    · upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
    · kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
    · predkladá správu o vykonaných revíziách a hospodárení združenia členskej schôdzi združenia.

 

Článok VI
Hospodárenie

1. Združenie hospodári s vlastným majetkom a s majetkom voči ktorému má právo hospodárenia, respektíve s majetkom mu zvereným.

2. Majetok združenia slúži na zabezpečenie poslania a rozvoj činnosti združenia.

3. Príjmy združenia tvoria:
    a) granty, dotácie, dary a príspevky fyzických a právnických osôb tuzemských a zahraničných,
    b) úhrady za vynaložené náklady pri realizácii programov združenia,
    c) príjmy za plošné inzercie v tlači a na internete

4. Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými predpismi platnými pre tento typ organizácie.

5. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

6. Výnosy z majetku sú účelovo viazané a možno ich použiť na:
   a) zabezpečenie činnosti a cieľov združenia
   b) na materiálno-technické zabezpečenie činnosti združenia
   c) odmeny za práce objednané združením
   d) hotové výdavky spojené s výkonom prác pre združenie
   e) odmeny za správu združenia
   f) náklady na udržanie a zhodnotenie majetku združenia
   g) preplácanie pracovných ciest

 

Článok VII
Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.

2. O zániku združenia dobrovoľným rozpustením, rozhoduje členská schôdza združenia. Členská schôdza menuje likvidátora.

 

Článok VIII
Majetkové vysporiadanie v prípade zániku združenia

1. Pred zánikom združenia sa vykoná likvidácia.

2. Majetok a ostatné aktíva združenia sa nemôžu v prípade likvidácie združenia previesť alebo prerozdeliť na podnikateľské subjekty. Všetok zostávajúci majetok a aktíva združenia musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, vedecké alebo vzdelávacie účely.

 

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1. Stanovy združenia nadobúdajú platnosť ich schválením zakladajúcimi členmi združenia.

2. Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

3. Stanovy nadobúdajú účinnosť po schválení Členskou schôdzou a dňom registrácie na MV SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov.

4. Všetky ďalšie potrebné usmernenia činnosti združenia upravujú vnútorné smernice, ktoré schvaľuje Správna rada. Tie nesmú byť v rozpore s týmito stanovami a budú takisto sledovať ich ciele a záujmy.
 
 

Naše projekty podporujú: