Anketa
Čo ťa láka na škole?:
Prihlásenie
Počítadlo
TOPlist

Otestuj sa

Premena tradičnej školy na modernú, aktivita 1.13: Vyučovanie s využitím IKT

Jún je mesiacom opakovania a overovania poznatkov, ktoré deti získali počas roka. Na tejto webovej stránke som zozbierala niekoľko testovacích materiálov s vyhodnotením z tvorby šikovných učiteliek Slovenska. Zdrojom týchto materiálov je www.zborovna.sk. Nám tieto materiály slúžia na vyučovacie hodiny v aktivite 1.13 v jazykovom laboratóriu, kde má každie dieťa našej triedy k dispozícií svoje vlastné miesto (notebook, slúchadlá s mikrofónom) a môže individuálne pracovať vo vzdelávacích programoch alebo zverejnených materiáloch.

HLÁSKY:

Dvojhlásky 1

V každej triede sa nájde dieťa, ktoré má problémy rozlíšiť prítomnosť dvojhlásky ia, ie v slove alebo slabiky ja, je.

Cieľom tohto testu je jednoducho a rýchlo zistiť, ako na to tom vaše dieťa je. Pri stiahnutí - otvorení testu preba povoliť pre funkčnosť aktívne prvky na hornej liste.

Autorka testu: Eva Dzurková

 

Mäkké spoluhlásky

Počas celého školského roka treba neustále precvičovanie určovanie hlások. Pri automatizácií odlišovania tvrdých a mäkkých hláséok je predpoklad, že i vaše dieťa bude písať i-y na správnom mieste.

V teste dieťa vpisuje pomocou klávesnice písmená. Treba vpisovať malé písmená aj rozlišovacími znamienkami. Na záver test vyhodnotí precentuálnu úspešnosť.

Treba na po stiahnutí testu povoliť na hornej liste aktívne prvky.

Autorka testu: Eva Dzurková

Mäkké spoluhlásky 2

Test umožňuje preverenie osvojenia pravopisu mäkkých spoluhlások v mäkkých slabikách de, te, ne, le a di, ti, ni, li. Rýchlo a presne zistíte, či vaše dieťa ovláda pravidlo písania týchto mäkkých slabík ( i, e zmäkčuje slabiky aj bez mäkkčeňa).

Nezabudnite povoliť v hornej liste aktívne prvky, aby test fungoval.

Hlásky

Test preveruje poznatky detí z tematického celku Delenie hlások. Úlohou testu je určiť, aká hláska sa nachádza na začiatku slova. Deti si vyberajú z ponuky v roletke.
Autor: Denysa Križanová

 

Samohlásky

Každé dieťa 2. ročníka vie vysypať z rukáva delenie hlások. Vie vymenovať samohlásky i dvojhlásky. Určiť počet hlások v slove v praxi už však nie každé dieťa zvládne bezchybne. Mnoho detí pozabudne na rozdiel samohlások a dvojhlások. Vyskúšajte si, do ktorej skupiny detí vaše dieťa patrí.
Autor: Denysa Križanová

Spoluhlasky

Podobne, ako v predošlej úlohe, v teste majú deti priradiť k slovám počet spoluhlások. ˇUloha nie je náročná, deti by ju mali zvládnuť s vysokou úspešnosťou.
Autor: Denysa Križanová

Hlásky 2

Úlohou v teste je priradiť dvojice k sebe správne podľa toho, na akú hlásku sa dané slová začínajú.
Autor: Denysa Križanová

Hlásky 3

Test hneď po otvorení spúšťa časomieru, preto treba hneď čítať zadanie a test riešiť. Test má 14 úloh a časomiera je nadstavená na 4:00. Dieťa má rozhodnúť, akým písmenom sa začína slovo v slovnom spojení.
Autor: Eva Gastnerová

Hlásky 4

Test je veľmi jednoduchý, úlohou detí je určiť hlásky pomocou správnej odpovede v roletke. Úspešnosť detí by mala byť veľmi vysoká.
Autor: Denysa Križanová

Tvrdé spoluhlásky

Test zisťuje, nakoľko dieťa ovláda tvordé posluhlásky a vie ich v slovách určiť. Na správne vyplnenie testu dieťa potrebuje základné zručnosti práce s klávesnicou.
Autor: Eva Dzurková

Pravopis mäkkých a tvrdých spoluhlások:

Pravopis i-y

Test je veľmi rýchla a nenáročný, pretože deťom dáva možnosť výberu i-í, y-ý a tak rýchlo zistíte, či písaní dieťa pozná a riadi sa mäkkými a tvrdými spoluhláskami v pravopise.

Výsledok dostanete v percentách. Nezabudnite povoliť aktívne prvky v hornej liste.

Pravopis i-y 2

Pravopis i-y 2
Výsledok dostanete v percentách. Nezabudnite povoliť aktívne prvky v hornej liste.

Náuka o vete:

Veta 1

Test obsahuje rôznu zmes viet, do ktorých treba vložiť z roletky správnu možnosť podľa druhu vety: . ? ! Výsledok zíksate v percentuálnom hodnotení, ak spustíte aktívne prvky v hornej liste.

Autorka: Eva Dzurková

Veta 2

Aby test fungoval, musíte povoliť v hornej liste aktívne prvky. Až vteda sa vám zobrazia dva stĺpce, v ktorých sú časti viet. Len dieťa, ktoré číta s porozumením, dokáže pospájať vety k sebe, resp. treba prisúvať časti vety podľa správnosti k prvému stĺpcu.

Autorka testu: Eva Dzurková

Veta 3

I na konci školského roka môže mať vaše dieťa problémy s určovaním viet a písaním bodky, otáznika a výkričníka. Nestačí vediet teóriu o vetách, vaše dieťa musí pochopiť význam a poslanie vety.
Autor: Denysa Križanová

Veta 4

Podobne ako v predošlom teste, úlohou detí je priradiť správne zakončenie vety podľa jej významu.
Autorka: Denysa Križanová

Veta 5

Test v sebe nesie i teaóriu o vetách. Dieťa tak môže svoje rozhodnutie riešenia kontrolovať o náuke o vetách. Je veľmi vhodné počas riešenia alebo po vyriešení konzultovať výsledok práve v súvislosti s poučkami.
Autorka: Eva Dzurková

Synonyma

Základom úspešnosti je čitateľská a jazyková zručnosť detí. Tento test zisťuje, ako na tom každý je. Dieťa musí hľadať dvojice slov s rovnakým významom.
Autorka: Denysa Križanová

Opozita

Test po otvorení spúšťa časomieru 5:00. Úlohou detí je priradiť k sebe slová s opačným významom.
Autorka: nezistený

Slová s ä

Ide o doplňovačku na preverenie znalosti písania slov s ä. Test je bez časomiery.
Autorka: nezistený

Slová s L

Slova s L dieťa musí ovládať, pretože len tak si uľahčí osvojenie pravopisu li - ly. Roletka ponúka 4 možnosti, ako doplniť li - lí alebo ly-lý. Pozornosť treba venovať i teda i dĺžke slabiky.
Autorka: Eva Dzurková

Slová s L 2

Opäť test na precvičenie písania li-lí a ly-lý. Roletka ponúka možnosti výberu.
Autorka: nezistená

SLOH:

List

Tento test je pomerne náročný. Vžaduje si od detí čítanie s porozumením a premýšľanie. Dieťa musí nájsť postup, akým zoradiť vety tak, aby boli v dejovej následnosti: Karol ide písať list. Ako ma postupovať?

Pri klikutí na prvú vetu, veta z textu zmizne, zostanú tam vety, ktoré ešte nie su zoradené. Na záver sa dieťaťu zobrazí celý text v časovej následnosti a tak dostáva spätnú väzbu i v prípade, že úlohu nevedelo vyriešiť 100% správne.

Autorka testu: Eva Dzurková

Znamienka

Po otvorení testu sa spúšťa časomiera 5 minút. V ľavom stĺpci sú chybné slová, chýbajú im rozlišovacie znamienka. Úlohou detí je zistiť aké a tak priradením tvoriť správne dvojice.
Autorka: nezistená

Naše projekty podporujú: