Projekt Hrdinovia dejín vychádza z potrieb reformy školstva, na základe ktorej školy tvoria svoje školské vzdelávacie programy. Nimi modernizujú obsah, metódy a formy vzdelávania a vytvárajú priestor na realizáciu projektov, zmeny štýlu vyučovania alebo tvoria nové vzdelávacie obsahy predmetov.

Hrdinovia dejín jednoznačne podporujú myšlienku premeny tradičného vyučovania na moderné vznikom nového vyučovacieho predmetu či iných foriem vzdelávania, ktorý spočíva v tvorbe vzdelávacieho obsahu prvoukového charakteru (základné poznatky z rôznych oblastí poznania), následne učebnice, metodiky pre učiteľa a základnej zbierky výučbového materiálu pre výučbu predmetu v 3. alebo 4. reformnom ročníku základných škôl.

Výsledkom projektu je komplet 30 vzdelávacích súborov. Základom jedného súboru je reálny príbeh jednej svetovej či národnej osobnosti, ktorá posunula historický vývoj veľkým krokom výrazne vpred. Osobnosti pre príbehy sú premyslene vybraté z rôznych oblastí tak, aby rešpektovali viaceré požiadavky: oblasť poznávania –osobnosť - čaro osobnosti a čo z nej možno pre formovanie osobnosti detí vyťažiť – prínos pre ľudstvo – atraktívnosť pre detské poznávanie – učebné osnovy a štandardy 3. a 4. ročníka.

Ideou nášho projektu je ponúknuť deťom vzory, ktoré by mohli svojim spôsobom napodobňovať. Motiváciou a uvedením do témy sú príbehy hrdinov (osobností), ktoré vychádzajú z reálnych zdrojov. Aby boli deťom blízke, sú dejovo doplnené o fikciu, ktorá však nijako nedeformuje informatívne poslanie príbehu. Každý príbeh vyzdvihuje silu osobnosti a jeho prínosu pre ľudstvo, prípadnej jeho morálnu hodnotu , mravnú silu, prípadne etickú čistotu, pre ktorú sa stali slávnymi.

Príbehy sú doplnené obrazovou časťou, ktorá rozvíja obrazotvornosť, zrakové poznávanie, fantáziu detí s možnosťou vlastnej tvorby rôzneho druhu. Príbehy ilustrovala miestna maliarka, ktorá sa v menšej miere podieľala aj na spolupráci s ilustrovaním Školienkiných dobrodružstiev (obálky knihy).

Príbehy a obrazové podfarbenie vyúsťuje do ďalšieho poznávania v téme, ktoré už realizuje učiteľ s deťmi v rôznych podobách. V smere od učiteľa sa realizuje v odovzdávaní poznatkov v podobe PowerPoint prezentácií s informáciami rôzneho druhu – obrazových, filmových, zvukových, schém a pod.) a zadávaním rôznych problémových úloh a zadaní. Sú veľmi vhodné na veľkoplošnú dataprojekciu v triede alebo na prácu s interaktívnou tabuľou v IKT učebni. Pre plnú funkčnosť materiálov je vhodné zabezpečiť pripojenie na internet.

Na vzdelávacie aktivity nasledujú praktické činnosti a tvorivé dielne s medzipredmetovými vzťahmi vo výučbe iných predmetov alebo v blokovom vyučovaní. Tu si overujú žiaci svoje poznatky alebo utvrdzujú ich správnosť, prípadne tvoria detské výstupy na základe poznatkov. Náš program zároveň podporuje vznik školských tradícií a zaujímavý školský život v triede a na škole. Ponúka mnoho aktivít na neformálne učenie, ktoré žiaci veľmi pozitívne v škole prijímajú.

Šírením programu na školy po celom Slovensku každý učiteľ, ktorý sa do projektu zapojí, sa zaraduje do komunity učiteľov, ktorú podporuje Občianske združenie Poza školu a tak má možnosť získať konzultačnú pomoc od iných učiteľov alebo samotných autoriek projektu.

Veríme, že sa Vám náš program páči a Hrdinovia dejín sa stanú súčasťou aj Vášho vzdelávacieho programu.