So Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a projektom Presadzovanie rodovej rovnosti, osobitne v stredoeurópskom regióne VS/2006/0313 realizujeme u nás akciu pod názvom:

Adam a Eva 2007

Viac o projekte

Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Viac o nás

O občianskom združení Poza školu

Späť

na hlavnú stránku

3.8.2007 v rámci Letnej školy LeTwiš občianske združenie Poza školu pripravilo zábavno—náučné sústredenie pre deti a mládež s myšlienkou: 

Slnko svieti pre nás všetkých...

Cieľ

Účastníci po absolvovaní sústredenia budú

· mať základné vedomosti o dôvodoch diskriminácie (najmä z dôvodu príslušnosti k národnosti a príslušnosti k náboženstvu / viere)

· mať základné vedomosti o formách diskriminácie v každodennom živote, všeobecne,

· schopní iniciovať boj proti šikane (z dôvodu národnosti, vierovyznania) ako jednej z foriem diskriminácie a iných prejavov intolerancie v škole (zo strany učiteľov, spolužiakov),

· schopní iniciovať boj proti diskriminácii pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ošetrenie u lekára), tovarov a služieb (nákup v obchode, diskotéka, návšteva reštauračných zariadení),

· vedieť aplikovať získané poznatky v každodennom živote, ako aj nadobudnuté poznatky vedieť uplatňovať pri predchádzaní diskriminácii,

· vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení prípadov porušenia zásady rovnakého zaobchádzania,

· poznať prostriedky právnej ochrany diskriminovanej osoby.

Časový harmonogram programu:

 

08:30 - 09:00                    zápis, prezencia účastníkov a rozdelenie do skupín

09:00 – 09:30               privítanie účastníkov organizátormi programu a úvod do problematiky rodovej rovnosti a   zákazu diskriminácie v Slovenskej republike

09:30 – 10:00                   zoznamovacie kolo (so všetkými účastníkmi a lektormi)

10:00 – 10:20                    prestávka / príprava skupinových aktivít

10:20 – 13:30                   spoločné skupinové aktivity

 

Počet účastníkov:          30 detí

Akcie nášho dňa Adam a Eva 2007